Slachtoffers

Hoe kan u zich registreren als benadeelde persoon?

U kan een verklaring van benadeelde persoon indienen via aangetekend schrijven aan het parket Halle-Vilvoorde, Nerviërsstraat 60 te 1730 Asse, of door een verklaring van benadeelde persoon af te geven in persoon (of vertegenwoordigd door een advocaat) op het hogergenoemde adres van het parket (openingsuren van 08.30u tot 11.30u en van 13.30u tot 15.30u).

Deze verklaring van benadeelde persoon vermeldt uw persoonsgegevens en de aard van de schade of het persoonlijk belang dat u heeft om zich als benadeelde persoon te laten registreren. Aan de verklaring van de benadeelde persoon zijn geen kosten verbonden. U kan tevens elk document dat u nuttig acht aan het dossier laten toevoegen.

Om een herstel van de geleden schade via de gerechtelijke weg te bekomen, volstaat het echter niet om u benadeelde persoon te verklaren. Hiervoor dient u zich burgerlijke partij te stellen.

Hoe kan u zich burgerlijke partij stellen?

Als u een financiële vergoeding wil, kan u zich zelf of via vertegenwoordiging door uw advocaat burgerlijke partij stellen. Dit kan reeds voor de raadkamer. U bent echter niet verplicht dit al te doen bij de zitting van de raadkamer. Indien de zaak zou worden verwezen naar de politierechtbank te Halle is er nog steeds de mogelijkheid om zich voor deze politierechtbank burgerlijke partij te stellen.

Indien u zich reeds burgerlijke partij gesteld heeft bij de onderzoeksrechter, hoeft u dit niet meer te bevestigen voor de raadkamer.

Let op: het statuut van (geregistreerde) benadeelde persoon volstaat niet om financiële vergoeding te krijgen voor de geleden schade en om toegang te verkrijgen tot de zitting van de raadkamer. U dient zich hiervoor burgerlijke partij te stellen.

U kan uw verzoek tot burgerlijke partijstelling best reeds voorbereiden in een nota (we herinneren u er aan dat dit in het Nederlands moet gebeuren). U zal hierbij al uw bewijsstukken van uw schade moeten voegen (medische attesten ed.). Indien u uw schade nog niet definitief kan berekenen, bijvoorbeeld doordat u bepaalde bewijsstukken nog niet hebt, kan u uw schade voorlopig (provisioneel) berekenen. Indien uw schade complex en/of aanzienlijk is of indien u reeds vergoedingen ontvangen heeft van een verzekeraar, wordt aangeraden om een advocaat te contacteren.


Samenvatting van uw rechten

* Als slachtoffer of na(ast)bestaande die zich reeds burgerlijke partij heeft gesteld:

  • u hebt de mogelijkheid om het dossier in te lezen op de griffie van de raadkamer (te Brussel en te Mons). U kan hiervoor bijstand krijgen van een justitieassistent;
  • u hebt de mogelijkheid om de zitting van de raadkamer te Brussel bij te wonen en uw nota mondeling toe te lichten.

* Als slachtoffer of na(ast)bestaande die zich reeds heeft laten registreren als benadeelde persoon:

  • u hebt de mogelijkheid om het dossier in te lezen op de griffie van de raadkamer (te Brussel en te Mons). U kan hiervoor bijstand krijgen van een justitieassistent;
  • u hebt de mogelijkheid om u burgerlijke partij te stellen op de zitting van de raadkamer te Brussel waarna u de mogelijkheid hebt om de zitting van de raadkamer bij te wonen en uw nota mondeling toe te lichten.

* Als slachtoffer of na(ast)bestaande:

  • indien u het dossier dat zich op de griffie van de raadkamer (te Brussel en te Mons) bevindt, wenst in te lezen, dient u een verklaring benadeelde persoon aangetekend te verzenden naar (of in persoon af te geven op) het parket Halle-Vilvoorde. Na een (schriftelijke) bevestiging van de registratie door het parket, kan u het dossier gaan inlezen op de griffie;
  • u hebt de mogelijkheid om u burgerlijke partij te stellen op de zitting van de raadkamer te Brussel waarna u de mogelijkheid hebt om de zitting van de raadkamer bij te wonen en uw nota mondeling toe te lichten.

Dienst slachtofferonthaal

Indien u als slachtoffer of na(ast)bestaande informatie wil of vragen heeft over deze procedure, kan u contact opnemen met de dienst slachtofferonthaal van het justitiehuis van Brussel of Mons.

De dienst slachtofferonthaal kan tussenkomen zodat u de nodige aandacht krijgt tijdens de hele procedure en u uw rechten kan doen gelden.

De justitieassistenten van de dienst slachtofferonthaal hebben immers als taak om u:

  • specifieke informatie te geven over uw dossier, over de lopende procedure en over uw rechten;
  • de nodige ondersteuning en bijstand te bieden tijdens de hele procedure, in het bijzonder op moeilijke ogenblikken (o.a. tijdens de burgerlijke partijstelling, tijdens de inzage van het dossier of tijdens de zitting);
  • te verwijzen naar andere diensten afhankelijk van wat u nodig hebt (bijvoorbeeld voor juridische hulp of psychosociale ondersteuning).

De tussenkomst van de dienst slachtofferonthaal is gratis.