Home

Update 25/01/2021: het vonnis van het dossier Buizingen zal worden uitgesproken op vrijdag 29 januari. De uitspraak zal om 14 u beginnen in de plechtige zittingszaal van het Hof van Cassatie, waar de debatten worden gehouden.

Update 22/09/2020: het Buizingen-dossier werd op 21 september uitgesteld naar 17, 18, 19 en 20 november 2020 om 8.45 uur. Deze zittingen zullen plaatsvinden in de plechtige zittingszaal van het Hof van Cassatie op de eerste verdieping van het justitiepaleis.

Dit uitstel werd beslist door de rechtbank van eerste aanleg omdat er op 21 september geen rechtszaal beschikbaar was die groot en ruim genoeg is om de sociale afstanden te respecteren.

Update 08/05/2020: de zittingen, die aanvankelijk gepland waren voor 25, 26 en 27 mei, zullen dus plaatsvinden op maandag 21 september, ’s ochtends (vanaf 9 uur) en ’s middags (vanaf 14 uur), dinsdag 22 september (’s ochtends en ’s middags) en woensdag 23 september (s ochtends en indien nodig ’s middags).

Met het oog op de gezondheidscrisis die we nu doormaken en om ieders veiligheid te garanderen, maar ook ieders recht om het proces Buizingen in goede omstandigheden te kunnen bijwonen, heeft de rechtbank beslist om deze zaak uit te stellen. De socialdistancingmaatregelen zouden niet nageleefd kunnen worden door de verschillende personen (advocaten, particulieren, …) die in een zittingszaal meerdere uren aan een stuk aanwezig zijn.

De zittingen, die aanvankelijk gepland waren voor 25, 26 en 27 mei, zullen dus plaatsvinden op maandag 21 september, ’s ochtends (vanaf 9 uur) en ’s middags (vanaf 14 uur), dinsdag 22 september (’s ochtends en ’s middags) en woensdag 23 september (s ochtends en indien nodig ’s middags).

Tenzij anders vermeld, zullen de zittingen plaatsvinden in zittingszaal 0.12, dezelfde zaal waar in februari de inleidende zitting werd gehouden.

Om zeker te zijn dat alle betrokkenen op de hoogte zijn gebracht, zal de voorzitter van kamer 48bis bij wijze van uitzondering op 25 mei van 8.45 uur tot 9.15 uur de zitting alleen houden. Hij zal voornamelijk de particulieren ontvangen die niet op de hoogte werden gebracht van dit uitstel. De informatie over de uitgestelde data zal ook worden uitgehangen bij de ingang van de zittingszaal.

Update 13/02/2020: de inleidingszitting zal plaatsvinden op maandag 24 februari 2020, om 14u in de zaal 0.12 van het Justitiepaleis van Brussel.

Op deze zitting zal een kalender vastgelegd worden die het verdere verloop van de procedure bepaalt, namelijk het onderzoek ter zitting, de pleidooien van de burgerlijke partijen, de vordering van het openbaar ministerie, de pleidooien van de verdediging en de replieken.

Update 21/01/2020: op 3 december 2019 heeft de politierechtbank een vonnis uitgesproken ten aanzien van NMBS, infrabel en de treinconducteur.

  • De rechtbank heeft verklaard dat de NMBS en Infrabel (beheerder spoornet) aanzien worden als de hoofdverantwoordelijken met betrekking tot het ongeluk dit bij gebrek aan voorzichtigheid. Zij heeft ten aanzien van hen geldboetes uitgesproken: 550000  voor de NMBS en hetzelfde bedrag voor Infrabel, de helft met uitstel (275000).
  • De treinconducteur werd strafrechtelijk schuldig bevonden  maar kwam in aanmerking voor een verschoningsgrond. De rechtbank oordeelde dat zijn aandeel kleiner was dan dat van de twee spoorwegbedrijven en dat het principe van decumul van aansprakelijkheid – dat stelt dat de persoon die de zwaarste fout heeft begaan alleen wordt veroordeeld – op hem van toepassing was.

Op 20 december 2019 heeft Infrabel beroep aangetekend.

Daar de situatie van de eiser in hoger beroep niet kan verzwaard worden door diens beroep, heeft het parket van Brussel op 24 december 2019 beslist om het beroep van Infrabel te volgen.

Update 03/12/2019: de uitspraak in het dossier betreffende de treinramp in Buizingen zal plaatsvinden op 3 december 2019 om 8u45 in zaal 0.12 van het Justitiepaleis.

Update 16/09/2019: Buizingen: bij vordering van het Openbaar Ministerie begint het proces deze maandag 16/09 om 9 u

Ter herinnering: in het kader van de feiten die op 15 februari 2010 plaatsvonden in Buizingen, heeft de arrondissementsrechtbank een vonnis uitgesproken op 15 oktober 2018 waarin de wijziging van de proceduretaal wordt bevolen van het Nederlands naar het Frans. Dit dossier werd dus verwezen naar de Franstalige politierechtbank van Brussel.

Het parket van Brussel had daarom alle partijen gedagvaard om te verschijnen op de zitting van de politierechtbank van 8 januari 2019. De deskundigen werden gehoord op de zittingen van de politierechtbank van 19 en 26 februari 2019.

De pleidooien zullen in de loop van deze week worden gehouden in het justitiepaleis in de plechtige zittingszaal van het hof van beroep van Brussel. 

Update 29/08/2019: het proces zal op maandag 16 september om 9u beginnen. Het zal de hele week plaatsvinden in het justitiepaleis in de Plechtige zittingszaal van het Hof van Beroep te Brussel  (Poelaertplein 1, 1000 Brussel).

Update 27/02/2019: er werd een nieuwe zitting gehouden in de ochtend van 26 februari om de hoorzittingen van de deskundigen af te sluiten. Het vervolg van het proces zal plaatsvinden in de week van 16 september 2019.

Update 20/02/2019: op vraag van het Openbaar Ministerie op de zitting van de politierechtbank van Brusssel op 19 februari 2019 en met het akkoord van alle partijen zal het verhoor van de deskundigen volgende dinsdag plaatsvinden. De volgende zitting zal dus plaatsvinden op 26 februari 2019 om 9 u. Ter herinnering: de pleidooien zullen in de week van 16 september 2019 worden gehouden.

Update 31/01/2019: op initiatief van de vzw “Treinramp Buizingen: Nooit Meer” en zonder de deelname van het parket van Brussel aan de organisatie van deze herdenking, nodigt de vzw “Treinramp Buizingen : Nooit Meer” U uit voor de jaarlijkse herdenking op 10 februari 2019 van 10u tot 12u te Buizingen (Gemeenteplein 1).

Zoals in 2016, 2017 & 2018 neemt onze vzw de fakkel over van de Gouverneurs van Vlaams Brabant en Henegouwen om de jaarlijkse herdenking verder te zetten.

U bent welkom vanaf 10 uur op 10 februari 2019 nabij de gedenksteen te Buizingen, om hulde te brengen aan de overledenen. Op het programma: onthaal en bloemneerlegging aan de Gedenksteen (Gemeenteplein 1 – 1501 Buizingen).

Wie met de wagen komt, kan die achterlaten op de parkeerplaatsen in de onmiddellijke ogeving.

Komt u met de trein, dan stapt u het beste af aan het station van Halle.

 Informatie : Panayotis Andronikos – Bea Stragier, rouwende familie ten gevolge van de treinramp in Buizingen, ondervoorzitter en penningmeester van de vzw “Treinramp Buizingen : Nooit Meer” (gsm: 0476/69 03 99); Anita Mahy, overlevende van de treinramp in Buizingen en voorzitster van de vzw (gsm : 0475/543 841)

Update 08/01/2018: de deskundigen zullen op de zitting van de politierechtbank op 19 februari 2019 worden gehoord en de pleidooien zullen in de week van 16 september 2019 worden gehouden.

Update 18/12/2018: het parket van Brussel heeft alle partijen opgeroepen om te verschijnen op de zitting van de politierechtbank op 8 januari 2019 om 8u45.

In het kader van de feiten die hebben plaatsgevonden op 15 februari 2010 in Buizingen, heeft de arrondissementsrechtbank een vonnis geveld op 15 oktober 2018. Met dit vonnis beveelt de arrondissementsrechtbank de taalwijziging van de procedure van het Nederlands naar het Frans. Het dossier werd derhalve verwezen naar de Franstalige politierechtbank te Brussel.

Het parket van Brussel heeft alle partijen opgeroepen om te verschijnen op de zitting van de politierechtbank op 8 januari 2019 om 8u45. De politierechtbank zal in het justitiepaleis zetelen in Plechtige zittingszaal van het Hof van beroep te Brussel  (Poelaertplein 1, 1000 Brussel).

Het betreft op 8 januari 2019 een inleidingszitting.

Er zijn 3 beklaagden, met name: V.B.R., de NMBS en INFRABEL.

Er worden drie inbreuken weerhouden:

  • Onopzettelijk een treinongeval te hebben veroorzaakt waarbij personen zijn overleden
  • Onopzettelijk een treinongeval te hebben veroorzaakt waarbij personen gewond zijn geraakt
  • Onopzettelijk een ongeval te hebben veroorzaakt waarbij personen in gevaar werden gebracht

Voor wat de praktische organisatie van de zitting betreft, dient u zich te wenden tot de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Het parket wenst voor de volledigheid mee te geven dat de burgerlijke partijen en de benadeelde personen, indien zij dit wensen, de mogelijkheid hebben om de dienst slachtofferonthaal te contacteren via de e-mailadres slachtofferonthaal.brussel@wvg.vlaanderen.be, voor alle vragen die verband houden met het proces.

Update 10/11/2018: de zitting van de politierechtbank van Halle op 14 november 2018 zal niet doorgaan, gelet op de beslissing van de arrondissementsrechtbank. Een nieuwe zittingsdatum voor de Franstalige politierechtbank te Brussel zal worden medegedeeld door het parket Brussel.

Update 07/11/2018: op 15 oktober 2018 heeft de arrondissementsrechtbank van Brussel beslist om de taalwijziging toe te staan en het dossier naar de Franstalige politierechtbank van Brussel te verwijzen. Dit heeft als gevolg dat het dossier zal worden overgedragen aan het parket van Brussel dat voor de verdere behandeling van het dossier zal instaan.

Update 08/10/2018: de arrondissementsrechtbank van Brussel heeft de zaak in beraad genomen en zal uitspraak doen op 12 november 2018.

Update 25/09/2018: de arrondissementsrechtbank van Brussel zal op 8 oktober 2018 het beroep behandelen dat de treinbestuurder heeft ingediend tegen het vonnis van de politierechtbank van Halle van 29 juni 2018, waarin zijn verzoek tot taalwijziging werd afgewezen.

Update 18/07/2018: op 13 juli 2018 heeft de treinbestuurder hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de politierechtbank van Halle dat op 29 juni 2018 zijn vraag tot taalwijziging had afgewezen.

Update 02/06/2018: op de pagina ‘Politierechtbank’ kan u twee plannetjes vinden met de toegangswegen naar en de parkeerplaatsen aan de zittingszaal in Halle (Cultureel Centrum ’t Vondel, Joseph Possozplein 40 te 1500 Halle).

Update 23/05/2018: naar aanleiding van de inleidingszitting van 5 juni 2018 worden parkeerplaatsen voorbehouden voor de slachtoffers op het Joseph Possozplein en op de Leide, mits zij hun oproepingsbrief tonen aan de aanwezige politieambtenaren. Advocaten en leden van de pers kunnen mits het tonen van hun advocatenkaart of perskaart ook gebruik maken van de parkeerplaatsen op de Leide.

Update 04/05/2018: de inleidingszitting van de politierechtbank van Halle zal doorgaan op 5 juni 2018 om 09.00u en dit uitzonderlijk in het Cultureel Centrum ’t Vondel (Joseph Possozplein 40 – 1500 Halle). Deze zitting is voorbehouden voor procedurele kwesties zoals burgerlijke partijstellingen en de eventuele behandeling van (een) verzoek(en) tot taalwijziging.

Update 30/03/2018: de raadkamer heeft de NMBS, INFRABEL en de treinbestuurder naar de politierechtbank doorwezen, conform de eindvordering van het parket.

Update 26/03/2018: de raadkamer heeft de zaak in beraad genomen en zal vrijdag 30 maart 2018 uitspraak doen.

Update 22/12/2017: de nieuwe zitting van de raadkamer te Brussel vindt plaats op 26 maart 2018.

Update 28/04/2017: op de zitting van maandag 24 april 2017 heeft de raadkamer te Brussel, gelet op de neerlegging van een verzoekschrift tot bijkomend onderzoek, de zaak sine die (zonder vaste datum) uitgesteld. Meer informatie volgt later.


Deze website werd ontwikkeld door het parket Halle-Vilvoorde, in samenwerking met de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel en de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.

Dit gezamenlijk initiatief is er gekomen om u meer inlichtingen te verschaffen over het onderzoek naar en het proces over het treinongeval te Buizingen op 15 februari 2010.

Het onderzoek werd afgerond en de procedure voor de raadkamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel start op 24 april 2017. De raadkamer zal beslissen of de zaak wordt doorverwezen naar de politierechtbank van Halle.

Als u na het raadplegen van deze website nog vragen hebt, kan u steeds contact opnemen met ons. Op de meest voorkomende vragen kan u hier al het antwoord vinden.